Polyfunkční a bytový dům Nové Hlinky

Lokace Brno
status v realizaci
rok 2016-2023
autorský tým David Průša, Katarína Škodová, Simona Dlouhá, Václav Machů, Alena Mazalová
Vizualizace MISS3 www.miss3.cz

Stěžejním prvkem návrhu je vznik nové komunikace vycházející z ulice Hlinky a ukončené v patě první třetiny Žlutého kopce. Takto navržená páteřní komunikace otevírá a rozšiřuje další možnosti propojení celého území, které je v současnosti nepropustné, respektive těžce propustné. Navrhovaná neveřejná účelová komunikace je pojata jako sdružený prostor pěší zóny, spojující obsluhu automobily a chodník pro pěší.

Nový polyfunkční objekt je řešen jako nárožní dům v proluce při nově budované komunikaci ve svažitém terénu a v návaznosti na stávající řadovou zástavbu uliční fronty Hlinky. Charakter objektu svým měřítkem vychází ze stávající okolní zástavby. Se svými šesti nadzemními podlažími navazuje na přilehlé objekty směrem k Mendlovu náměstí. Hmota je členěna v horizontálním i vertikálním směru s ohledem na výškový rytmus ulice a měřítko okolní zástavby. Vykousnutí části parteru podporuje nástup do navrhované ulice a akcentuje samotné místo s nástupem do navrhované komunikace. Další hmoty domu jsou odstupňovány s rostoucím terénem tak, aby tvořily členitou, ale zároveň kompaktní zástavbu.

Uliční čára je v daném místě různorodá a objekt tuto skutečnost v přízemí reflektuje ustoupením fasády oproti nadzemním podlažím. Celá fasáda uliční fronty Hlinky je kaskádovitě rozčleněna. Hmota objektu je dynamicky rozehraná třemi výškovými úrovněmi. Při ulici Hlinky hmota navazuje na dvě výškové existující hladiny v území, třetí hmota je posazená výše v terénu při nové komunikaci a vytváří ukončující akcent v daném místě.

Materiál obkladu fasády v podobě cihel definuje dům v rušné a provozně významné ulici. Materiál svou trvanlivostí a snadnou údržbou zajistí dlouhodobý udržovaný vzhled objektu. Kaskádovitost uliční fasády je podpořena i materiálem ve čtyřech odstínech – bílá a tři šedé.

Komerční prostory v přízemí budovy jsou řešeny velkými prosklenými výkladci zajišťující reprezentativní a atraktivní charakter pronajímatelných prostor.
Střechy objektu jsou řešeny extenzivní zelení a jako střešní zahrady, čímž přispívají k vytváření příjemného městského mikroklimatu.