Wooden Cube

Vlastní dům se snažíme definovat v obecné rovině, fyzicky sdělit naše podvědomé dojmy o podstatě a charakteru dřeva – dřeva a lidí – dřeva, lidí a bydlení. Proto volíme pravidelnou krychli, kterou považujeme za základní atribut současného stavitelství a architektury.

Konstrukční koncept je dán tendencí po zhmotnění podstaty využívání dřeva ve stavitelství, tuto technologii se snažíme aplikovat pokud možno v maximální možné míře a vědomě se „obracíme“ od všeho nedřevěného. Výsledný objekt vychází z tradiční konstrukční báze, kdy nosný rám z dřevěných hranolů vyplněný tepelnou izolací bývá kapotován a posléze podroben finální povrchové úpravě, ovšem tento systém řešíme v obráceném pořadí – vrstvu tepelné izolace aplikujeme do meziprostoru exteriérového a interiérového obkladu z dřevěných desek (masivních, dřevotřískových nebo lisovaných voštinových), které jsou vynášeny exteriérovým nosným masivním roštem a interiérovým pomocným masivním laťovím. Formálně tedy pohledově přiznáváme nosné konstrukční systémy a snažíme se je maximálně oddělit od tepelně-izolačního jádra objektu – toto je přerušeno pouze trámy pro vynesení stropu a podlahy. Vzniká koncept – kostky v kostce, která je položena na betonových pilířích a jakoby levituje nad terénem. (Pro toto řešení jsme se rozhodli z čistě formálního hlediska, abychom umocnili koncept obecně orientovaného objektu. Prakticky by zcela určitě bylo vhodnější posadit celý dům na pevný sokl a základovou desku a tím se vyhnout nutnosti složitějšího zateplování zespod).

Architektonický výraz je dán konstrukčním systémem – de fakto se jedná o hrázděný dům, kde skladba exteriérového hrázdění je přepisem interiérových proporčních vazeb daných vlastním provozem objektu. To proto, abychom dosáhli celkové dojmové kompaktnosti. K umocnění pocitu charakterové provázanosti a sepjatosti všech vnitřních prostor napomáháme skladbou vnitřního laťoví po stěnách a v podlaze. Obdobně jako přepisem půdorysů vznikl rastr na fasádách, tak přepisem řezových proporcí do půdorysu byly udány polohy umístění trámů pro vynesení stropu a základního spodního roštu včetně pozic základových patek.

Zastavěná plocha: 56,00 m2
Celková užitná plocha: 78,11 m2
Obestavěný prostor: 420,00 m3